МЕТОД ВА ВОСИТАХОИ ХИФЗИ ИТТИЛООТ
МЕТОД ВА ВОСИТАХОИ ХИФЗИ ИТТИЛООТ
Умаров Абдураҳмон Сайдаҳмадович. 
3 оценок
Год издание: 2015
Издательстьво: Душанбе
Категория: Базаи маълумотҳо
Язык: таджикский
Лицензия:
?

МЕТОД ВА ВОСИТАХОИ ХИФЗИ ИТТИЛООТ

Дар замони муосир њифзи технологияњои инноватсионї дар рушди илмҳои техникї аҳамияти аввалиндараља дорад. Давлатҳои пешрафтаи олам ба омўзиши ин бахш диќќати љиддї додаанд ва дар асоси он поягузорї самараи дилхоҳро дастрас намудаанд. Дар тамоми даврањои таърихи тамаддуни љањон иттилооти сањењ, пурра ва эътимоднок њамеша ќадр карда мешуд ва «моли» ќиматбањо ба њисоб мерафт. Дар даврони мо, ки њаљми иттилооти ќабул ва коркардашаванда бемайлон ба боло рафта истодааст, ќурби он боз њам зиёдтар афзудааст. Дар баробари ин, инсон доимо кўшиш ба харљ медињад, ки иттилооти интиќолшаванда сари ваќт, бе тањриф, мувофиќи муќаррарот, ба макон ва соњиби аслиаш рафта расад. Њалли ин масъала, ки ба масъалаи њифзи иттилоот ё амнияти иттилотї дохил мешавад, њамеша яке аз масъалањои рўзмарра шумурда мешавад. Рушди раванди иттилоотии љомеа ва тадбиќи пурра ва комили компютер дар тамоми самтњои фаъолияти инсон проблемаи амнияти иттилоотиро боз њам ба дараљаи болотар бардоштааст. Акнун њалли ин проблемаро дар бањисобгирии маљмўи шароитњои нави гардиши иттилоот, эљод ва истифодаи захирањои иттилоотї, ки онњо дар якљоягї муњити иттилоотї ном гирифтаанд, љўстан лозим аст. Бо ибтикори Сарвари давлатамон, Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Раҳмон дар ин самт якчанд Ќонунњо ва санадњои меъёрию њуќуќї ба тасвиб расидааст. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи иттилоот» тањти №334, аз 12 ноябри соли 2002, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи криптография» тањти №832, аз 3 июли соли 2012, Ќонуни Љумњурии Тољикситон «Дар бораи њуќуќи дастрасии ба иттилоот» тањти №411, аз 18 июни соли 2008 ва ѓайра. Ќайд карда мешавад, ки Ќонунњои мазкур аз љињати назариявї доир ба самти њифзи иттилоот сањми хешро мегузорад